World Postal Stationery - Philatelie für Grobmotoriker

Vereinte Nationen - New York

mehr

UNO-NY-00002 18.07.1952 Postkarte

UNO-NY-00003 29.08.1952 Air Letter

UNO-NY-00004 27.05.1957 Luftpost-Postkarte

UNO-NY-00006 22.09.1958 Umschlag

UNO-NY-00007 22.09.1958 Postkarte

UNO-NY-00008 21.09.1959 Luftpost-Postkarte

UNO-NY-00009 26.04.1963 Postkarte

UNO-NY-00010 26.04.1963 Luftpost-Postkarte

UNO-NY-00011 09.06.1966 Luftpost-Postkarte

UNO-NY-00013 31.05.1968 Luftpost-Postkarte

UNO-NY-00012 31.05.1968 Air Letter / Aerogramme

UNO-NY-00005 08.01.1969 10 c Airmail stamped envelope

UNO-NY-00015 08.01.1969 6 c Stamped Envelope

UNO-NY-00014 08.01.1969 Luftpost-Postkarte

UNO-NY-00017 16.10.1972 Air Mail Postal Card

UNO-NY-00018 16.10.1972 Air Mail Postal Card

UNO-NY-00019 12.01.1973 Postkarte

UNO-NY-00020 12.01.1973 11 c Airmail stamped envelope

UNO-NY-00021 10.01.1975 13 c Airmail stamped envelope

UNO-NY-00022 10.01.1975 Uno Hauptquartier

UNO-NY-00023 10.01.1975 Luftpost-Postkarte

UNO-NY-00024 10.01.1975 Luftpost-Postkarte

UNO-NY-00025 10.01.1975 Postkarte

UNO-NY-00001 27.06.1977 Postkarte

UNO-NY-00016 28.04.1982 United Nations

UNO-NY-00028 28.04.1982 Luftpost-Postkarte

UNO-NY-00029 17.03.1989 Uno Hauptquartier

Postal stationery (Thumbnail)

Postal stationery (Thumbnail)

UNO-NY-00014

Postal stationery (Thumbnail)

UNO-NY-00015

Postal stationery (Thumbnail)

UNO-NY-00005

Postal stationery (Thumbnail)

UNO-NY-00005

Postal stationery (Thumbnail)

UNO-NY-00011

Postal stationery (Thumbnail)

UNO-NY-00011

Postal stationery (Thumbnail)

UNO-NY-00011

Postal stationery (Thumbnail)

UNO-NY-00025

Postal stationery (Thumbnail)

UNO-NY-00022

Postal stationery (Thumbnail)

UNO-NY-00023

Postal stationery (Thumbnail)

UNO-NY-00021

Postal stationery (Thumbnail)

UNO-NY-00024

Postal stationery (Thumbnail)

UNO-NY-00020

Postal stationery (Thumbnail)

UNO-NY-00019

Postal stationery (Thumbnail)

UNO-NY-00018

Postal stationery (Thumbnail)

UNO-NY-00017

Postal stationery (Thumbnail)

UNO-NY-00029

Postal stationery (Thumbnail)

UNO-NY-00002

Postal stationery (Thumbnail)

UNO-NY-00008

Postal stationery (Thumbnail)

UNO-NY-00007

Postal stationery (Thumbnail)

UNO-NY-00006

Postal stationery (Thumbnail)

UNO-NY-00007

Postal stationery (Thumbnail)

UNO-NY-00010

Postal stationery (Thumbnail)

UNO-NY-00009

Postal stationery (Thumbnail)

UNO-NY-00004

Postal stationery (Thumbnail)

UNO-NY-00004

Postal stationery (Thumbnail)

UNO-NY-00001

Postal stationery (Thumbnail)

UNO-NY-00001

Postal stationery (Thumbnail)

UNO-NY-00028

Postal stationery (Thumbnail)

UNO-NY-00028

Postal stationery (Thumbnail)

UNO-NY-00016

Postal stationery (Thumbnail)

UNO-NY-00016

Postal stationery (Thumbnail)

UNO-NY-00003

Postal stationery (Thumbnail)

UNO-NY-00013

Postal stationery (Thumbnail)

UNO-NY-00012