World Postal Stationery - Philatelie für Grobmotoriker

03.11.1991 - Moldavien

MOL-00001

Postal Stationery

envelope