World Postal Stationery - Philatelie für Grobmotoriker

01.04.1970 - Bulgarien

TBD

Postal Stationery

envelope