World Postal Stationery - Philatelie für Grobmotoriker

09.02.1906 - Ceylon

CEY-00001

Postal Stationery

envelope