World Postal Stationery - Philatelie für Grobmotoriker

02.08.1980 - Uganda Tanganika Kenya

UTK-00001

Postal Stationery

aerogramme / air letter